𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚́𝐩 𝐙𝟒𝟑
_ 𝑁ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑍43 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐𝑎́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑍43 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛. 𝐵𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦, ℎ𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑌 𝐶𝑃 Đ𝑇 𝑇𝐴̂𝑁 𝐻𝑂𝐴̀𝑁𝐺 𝑁𝐺𝑂̣𝐶 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑝 𝑍43 𝑛ℎ𝑒́.
𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚́𝐩 𝐙𝟒𝟑
𝑍43 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐𝑎́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 43 (43 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦) 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑍143 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑎̆𝑚 1972 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 498/𝑄Đ-𝐵𝑄𝑃 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐵𝑜̣̂ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣.
Đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 1993, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 43 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦, 𝑐𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 1-100 đ𝑜̂𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̣ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́.
𝑁𝑎̆𝑚 2006, 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 43 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 85/𝑄Đ-𝐵𝑄𝑃 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐵𝑜̣̂ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖, 𝑐𝑎́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑣.𝑣.
Đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2010, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 43 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖, 𝑑𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̣𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑠𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑛…
Đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 89.000 𝑚2 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑥𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ ℎ𝑜̛𝑛 300 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑠𝑢̛ 𝑔𝑖𝑜̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀; 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐼𝑆𝑂 9001: 2015 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ – 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑍43/43𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑑𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.
𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐙𝟒𝟑
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 43 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦, 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑜 43 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑁𝑌 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑍43 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ:
𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔,
𝐶𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜, 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝…
𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚..
𝑉𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐…
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧
📌𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 Đ𝐓 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜
💈Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟒𝟕𝟎 𝐌𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐢́ 𝐓𝐡𝐨̣ – 𝐇𝐨̀𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 – 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐞̣̂ – Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠
📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟐𝟑𝟔𝟑 𝟔𝟕𝟗 𝟎𝟎𝟓 – 𝟎𝟑𝟖𝟒.𝟎𝟕𝟒.𝟕𝟖𝟕( 𝐂𝐚𝐥𝐥/𝐳𝐚𝐥𝐨)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.